Basis og formål

§2 Basis:

Tryggheim skular er et skolesenter godkjent etter Lov om frittståande skolar (friskoleloven) § 2-1 a) livssyn. Alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode. 

Tryggheim skular bygger virksomheten på den kristne tro, slik den er uttrykt i Den hellige skrift, Den evangelisk-lutherske kirkes bekjennelse og grunnreglene for Norsk Luthersk Misjonssamband.

 

§3 Formål: 

Tryggheim skular skal gi barn og unge undervisning som setter dem i stand til å ta i bruk sine evner og anlegg til beste for sine medmennesker. Undervisningen skal være i samsvar med gjeldende lover og planer og bygge på et kristent livssyn og føre fram til vitnemål for fullført grunnskole/vitnemål som gir studie- og/eller yrkeskompetanse. Skolen skal også formidle evangeliet om Jesus Kristus og utfordre til levende kristenliv og misjonsengasjement.