Tilrettelagt avdeling er leia av avdelingsleiaren for spesialpedagogikk ved skulen. Arbeidsteamet består av lærarar, vernepleiar, miljøterapeutar og fagarbeidarar. Skulen har ei lita gruppe elevar, samansett av elevar frå alle klassetrinn.

Avdelinga har sitt eige, tilpassa opplegg og deltek derfor ikkje på leirskule og Vg2-turar.

Ved opptak og gjennom heile skuleløpet har avdelinga godt samarbeid med PPT.

 

Tilbod:

Arbeidstrening

Elevar har behov for tilbod om tilrettelegging utover det ein får i ordinær klasse. Skulen utarbeider individuelle opplæringsplanar (IOP´ar) for den enkelte elev. Opplæringa går mot grunnkompetanse, dvs. at opplæringa ikkje gir grunnlag for vurdering med karakter. Dette tilbodet er for elevar som har generelle, samansette og spesifikke lærevanskar og har behov for tettare oppfølging.

Mål: At eleven får utvikla seg sosialt. Det er viktig å læra å fungera i lag og laga eit arbeidsfellesskap i gruppa, så sosial kompetanse står sentralt fram mot målet å bli mest mogleg sjølvstendig. Eleven får opplæring i å meistra enkle arbeidsoppgåver.

Programområde er entreprenørskap. Her gir ein eleven sjanse til å læra gjennom fleire fag gjennom tverrfagleg arbeid. Livsmeistring er viktig. Skulen skal gje grunnlag for livet etter skulen. For denne elevgruppa kan det vera aktuelt å gå over i tilrettelagt arbeid med bistand – dagsenter, og nokon kan og gå over i ordinært arbeid. Alle elevar får tilbod om 35 timar i veka på skulen.

 

Kvardagslivstrening

Tilbodet er for elevar med ulik grad av funksjonshemming og samansette lærevanskar. Eleven har behov for å lære å fungera sosialt.

Mål: At eleven skal få auka livskvalitet. Det er og viktig at eleven får dekka dei grunnleggjande behova sine.

Tilbod: 35 timar i veka.

 

Opptak til tilrettelagt avdeling

Søknadsfrist: 1. februar.

Skulen sitt opptaksteam vurderer søknadene. Ein har deretter tett samarbeid med PPT for vidaregåande skular og med Rogaland fylkeskommune. Elevane på denne avdelinga er frå Rogaland, og det er ikkje aktuelt med internatplass.

Kontaktpersonar

Avdelingsleder spes.ped. Åse Bente Høivik Nielsen

994 90 858 anielsen@tryggheim.no

Lærar Randi Skjørestad

900 46 936 rskjorestad@tryggheim.no

Fasilitetar

Avdelinga har skulens trivelegaste lokale fordelt på to etasjar, begge med kjøkken, kvilerom og aktivitetsområde. I tillegg har vi Kveikheim som nyttast til variert arbeidstrening. Følg gjerne Kveikheim på Instagram.