Tilrettelegging

Har du behov for tilrettelegging mens du er elev på Tryggheim videregående skole? Det finnes ulike former for tilrettelegging avhengig av dine behov.

Oversikt

 • Finn den beste løsningen for deg
 • Tilrettelegging på prøver og eksamen
 • Digitale verktøy for økt lese- og skriveforståelse
 • Digitale lærebøker
 • Undervisning og læringsstrategier
 • Studieverkstedet
 • Kontakt
 • Tilrettelagt avdeling

 

Finn den beste løsningen for deg

Kort tid etter at du begynner på Tryggheim vgs. vil du bli innkalt til en oppstarts-samtale med din kontaktlærer. Dette er en fin anledning til å samtale om hvilke former for tilrettelegging du kan ha nytte av.

Merk at flere former for tilrettelegging krever sakkyndig uttalelse. Har du sakkyndig uttalelse som dokumenterer dine behov, ber vi om at disse sendes skolen i god tid før skolestart.

 

Tilrettelegging på prøver og eksamen

Har du en fysisk eller psykisk sykdom, funksjonsnedsettelse eller skade, kan du søke om tilrettelegging på prøver og eksamen. Eksempler på tilrettelegging kan være:

 • Utvidet tid
 • Skriftlig prøve kombinert med muntlig i muntlige fag
 • Digitale verktøy for økt lese- og skriveforståelse (eks. Lingdys)
 • Andre former for tilrettelegging som skjermet prøverom og muntlig opplesning av tekst

 

Digitale verktøy for økt lese- og skriveforståelse

En viktig del av tilretteleggingen for deg med for eksempel lese- og skrivevansker innebærer å aktivt bruke digitale verktøy for økt lese- og skrivestøtte.

Lingdys er et slikt verktøy som er utviklet for personer med dysleksi eller andre former for lese- og skrivevansker. Programmet gir økt lese- og skrivestøtte for bokmål/nynorsk og engelsk, samt alle fremmedspråkene vi har på Tryggheim (tysk, fransk og spansk). Lingdys gir hjelp til bl.a. ordprediksjon, rettskriving og opplesning av tekst. Du kan også få lest opp matteoppgaver, og du får tilgang til diktering og ordbøker.

Du som har dokumentasjon på spesifikke språkvansker (som dysleksi), kan søke NAV hjelpemiddelsentral om støtte til Lingdys. Du vil da motta en privat lisens som varer livet ut. Fra og med høsten 2023 har vi ikke lenger anledning til å tilby skolelisens på Lingdys. Vi anbefaler derfor sterkt at du benytter deg av muligheten til å søke NAV om lisens.Ta kontakt med skolens avdelingsleder for spesialpedagogikk ved spørsmål.

 • Her finner du en veileder som viser deg hvordan du søker NAV – steg for steg.
 • Lenken til NAVs søknadsskjema finner du her.
 • Oversikt over HMS-artikkelnummer for programpakken du søker om finner du her.

Mens du venter på svar fra NAV, vil Lingit gi deg gratis lånelisens slik at du kan begynne å bruke programmet. Send e-post til bestilling@lingit.no og oppgi

 • Hvilket program du har søkt om.
 • Datoen du sendte søknaden til NAV.
 • Hvem det er som er sender av søknaden.
 • Ditt navn og skolens navn.

 

Digitale lærebøker

Å kunne lytte til pensum kan være et svært nyttig hjelpemiddel for mange. Når du lytter og samtidig følger med i læreboka, kan det være lettere å få med seg innholdet i teksten.

Har du behov for digitale lærebøker melder du fra til kontaktlærer i oppstarts-samtalen. Dine ønsker vil da bli videreformidlet til biblioteket, som har ansvar for bestilling av digitale lærebøker.

Har du lese- og skrivevansker kan du også låne bøker hos NLB (Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek).

 

Undervisning og læringsstrategier

Som dysleksivennlig skole ønsker vi å ta vare på alle elevene våre. Vi ønsker å jobbe målrettet for å fjerne hinder for læring, og for å legge til rette for at du skal få vise din kompetanse.

Dette handler om å tilrettelegge læringsprosessen ved bruk av digitale verktøy, men det handler like mye om opplæring i lese- og skrivestrategier og god veiledningspraksis som tar utgangspunkt i ditt ståsted. Dette vil være sentrale satsingsområder her på skolen.

 

Studieverkstedet

På Tryggheim har vi et studieverksted som er en læringsarena for alle elevene. I tillegg til undervisning, brukes rommene til kollokviegrupper – både i og utenfor skoletiden. Vi oppfordrer deg til å jobbe sammen med andre om skolearbeid – gjennom samarbeid lærer vi av og med hverandre.

På studieverkstedet har vi også tilbud om leksehjelp flere ettermiddager i uken. Ulike faglærere vil være tilstede for å gi deg hjelpen du har behov for.

Lurer du på hva lese- og skrivevansker er, trenger du informasjon om bruken av digitale lærebøker eller tips til studieteknikk? Da kan du kontakte studieverkstedet. Her kan du også få hjelp til innstallering og opplæring i bruk av Lingdys.

Hvis du lurer på om du har lese- og skrivevansker kan du ta kontakt med kontaktlærer. Kontaktlærer vil da henvise deg til studieverkstedet for samtale og eventuell videre utredning.

Du er velkommen innom for en samtale.

Avdelingsleder spes.ped. Åse Bente Høivik Nielsen

994 90 858 anielsen@tryggheim.no

Studieverkstadleiar og lærar Solfrid Skjørestad Muren

911 67 760 smuren1@tryggheim.no

Rådgjevar, sosiallærar og lærar Anne Kristine Tengesdal

51 79 80 31 952 19 730 atengesdal@tryggheim.no

Rådgjevar og lærar Kjartan Håland

51 79 80 15 477 90 519 khaland@tryggheim.no