Elevhandbok

Velkommen som elev til Tryggheim

Under her som er Elevhandboka finner du nyttig informasjon om "alt" du trenger å vite før du kommer hit til skolestart. Viktig å ta seg til til å lese igjennom det meste.

Takk for at du valte Tryggheim –det er ei tillitserklæring. På Tryggheim ønskjer vi både å ha rom for alle dykk elevar, og vi ønskjer fokus på den enkelte av dykk! Vi ønskjer å sjå deg! Godhetog Rausheter verdiar vi set høgt på Tryggheim.Vi i personalet ønskjer å vere rause og vise godhet.
Vi ønskjer vidare at de elevar skal vere rause og gode med kvarandre. I skulekvardagen på Tryggheim har du då eit godt utgangspunkt for eit inkluderande fellesskap og ein utvida vennekrets. Alle elevar har rett på eit godt psykososialt miljø. Det motsette av falskt vitnesbyrd og mobbing er å vere gode med kvarandre, vere romslege og tale vel om kvarandre. Det kan vere så enkelt som eit smil eller eit Hei. I tillegg til eit solid fagleg utbytte håpar vi også at du får verdifulle minne og varige vennskapsband! Bruk høvet du no har på Tryggheim og bygg vennskap som kanskje varer livet ut.

Tryggheim vart starta i 1919 som kristen ungdomsskule/folkehøgskule og gjekk i 1983 over til å vere vidaregåande skule. Norsk Luthersk Misjonssamband eig og driv skulen. Frå hausten 2005 vart det starta ungdomsskule som no har ca. 255 elevartil saman på alle trinna.

 

Målsettinga for skulen er:

 • å gje undervisning i samsvar med Opplæringslova og Friskolelova, og føra elevane fram til offentleg godkjend eksamen
 • å halde fram personleg kristen tru og liv
 • å skapa eit miljø som kan fremja vekst og forming av karakter og personlegdom
 • å formidla kall til teneste her heime og mellom andre folkeslag i samfunnet og i misjonen

 

Ein kristen skule

 • legg vekt på at det kristne livssynet er fundament for arbeid og fritid
 • legg vekt på kristendomsfaget som eit profilfag
 • har det kristne verdigrunnlaget som basis i relevante fag
 • har dagleg andakt der alle elevane er med
 • har frivillige møtesamvær

 

Ein skule for LIVET
læring–vekst–tru

Tryggheim vil fremje

Læring

 • vi byggjer ein kultur som verdset læring og motivasjon
 • vi legg til rette for tileigning av kunnskap, dugleik, haldningar og verdiar
 • vi skaper rom for refleksjon, kritisk tenking og utvikling av sjølvinnsikt
 • vi trur på godt samarbeid

Vekst

 • vi møter alle med positiv forventning om å utnytte evnene sine
 • vi er ein stad for mogning av personlegdom og sjølvstende
 • vi vektlegg mellommenneskeleg forståing og respekt
 • vi legg vinn på forpliktande yrkesetikk og fagleg tryggleik

Tru

 • vi lar trua på frelsarenJesus Kristus prega liv og arbeid
 • vi løfter det kristne menneskesynet
 • vi respekterer skaparverket
 • vi utfordrar til kristen teneste
 • Gjermund Viste er rektor og har ansvar for det daglege arbeidet ved skulen.
 • Geir Magne Karlsen er undervisningsleiar og assisterande rektor, og han har det administrative ansvaret for undervisninga.
 • Anne Lise H. Flatebø er studieleiar 1 med ansvar for bl.a. pedagogisk utviklingsarbeid, organisering av møte for lærarar og kontaktlærarar, kompetanseutvikling pluss avdelingsleiaransvar for norsk og samfunnsfag.
 • Kjetil Fylling er studieleiar 2 med ansvar for klasse- og gruppedeling, val av programfag, læreplanar og tilrettelegging av det faglege innhaldet i undervisninga.
 • Åse Bente H. Nielsen er leiar spes.ped. med ansvar for spesialundervisninga.
 • Kjetil Halvorsen er administrasjonsleiar med ansvar for elevinntaket, servicepersonalet, Tryggheim-basaren, osv.
 • Eivind Svensen er økonomileiar med ansvar for rekneskap og budsjettarbeid, skademeldingar, forsikringar, osv.
 • Kristin Moskvil og Hege Engedal er skulesekretærer med ansvar for kontortenester og resepsjon.
 • Kjartan Håland er rådgjevar. Han gir råd og rettleiing om tilboda i alle utdanningsprogram utanom helse- og oppvekstfag, om opptak til folkehøgskular, høgskular og universitet og alt som gjeld Lånekassen.
 • Anne Kristine Tengesdal er rådgjevar og sjelesørgjar. Ho gir råd og rettleiing innan utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag. Ho kan òg kontaktast av jenter frå andre utdanningsprogram.
 • Solfrid Muren er leiar for studieverkstaden.
 • Benedikte Pollestad er internatleiar og har ansvar for tilhøva i internatet.
 • Kari Handeland er assisterande internatleiar.
 • Internatelevane i Vg1 tek til å koma tidleg på føremiddagen.
 • IKT-avdelinga ved Ole Christian Haavik og Nils Vidar Henriksen deler ut leige-pc’ar kl 1300– 1900 i gymsalen

 

Programmet blir slik lørdag:

Kl. 16.00 Infomøte for internatelevar og foreldre/føresette til internatelevane i møtesalen

Kl. 17.00 Samling for alle Vg1-elevar og foreldre/føresette i møtesalen. Det blir ein del felles info. Så går elevane ut klassevis, og har samling med klassen og kontaktlæraren sin. Når elevane har gått ut, blir det gitt ein del informasjon til foreldre/føresette. Etter det er det matservering i kantina/matsal, først til foreldre/føresette, så til elevane.

Kl. 18.30 Klassevise foreldremøte i heimerommet til klassen. Kort info og «bli kjent»

Kl. 19.00-19.45 Opningsfest i møtesalen for alle Vg1-elevar og foreldre/føresette. 

Kl. 20.00 og utover: Sosiale aktivitetar og bli kjent opplegg i regi av miljøarbeidarane. Vi oppfordrar  alle elever til å bli igjen og bli kjent!

 

Vg2 og Vg3 har første skoledag måndag 21. august med oppmøte i møtesalen kl. 9.00 for Vg2 og kl. 10.00 for Vg3. Vg2- og Vg3-elevane som skal bu i internatet flyttar inn laurdag eller søndag.

 

SØNDAG: Tur etter middag (turgruppa har ansvaret) + kveldsmøte kl. 20.

 

Vg1:                Kl. 0810-0940: Vg1-elevane møter kontaktlærar i heimerom. Andakt, elevhandbok, bli kjent

Vanleg timeplan frå og med 3. time

 

Vg2:                Kl. 0900: Vg2-elevane møter i møtesalen. Andakt og info frå administrasjonen. Går med kontaktlærer til heimerom etterpå. 2ST ventar igjen etter at Vg2-Y har gått, og får info om programfag (KF) i slutten av samlinga.

                        Vanleg timeplan frå og med 5. time

                       

Vg3:                Kl. 1000: Vg3-elevane møter i møtesalen. Andakt og info frå administrasjonen.

Kjetil F har info om programfag i slutten av samlinga.

Klassane går med kontaktlærer til heimerom etterpå.

                          Vanleg timeplan frå og med 5. time.

 

utdeling av lærebøker og fotografering og kort:

 

Sjå eiga oversikt om dette som vert sendt ut på e-post.

Klasse

Heimerom

Kontaktlærar

1TA

A119

Randi Skjørestad

1BAA

HU06

Ragnar Moskvil

1BAB

HU07

Ruben Hauge

1BAC

HU08

Bjarte Gudmestad

2TØA

HU07 + V032

Magnus Skretting

2TØB

HU08 + V032

Endre Urstad

2ATA

HU06

Lars Tjelta

1ELA

E022

Arild Fosse (Magne Stokka frå 15. september - 1. mars)

1ELB

E022/Mediateket

Christian L. Knoph

     

2EEA

E019

Siv K. Egeland

2EEB

E184

Lars Arild Reilstad

1HOA

A019

Brith-Jorunn Hovda

1HOB

HB101

Aud Jorunn Ege Espeland

1HOC

HB102

Tor Arne Laland

1HOD

HB103

Karine Norbye

2BUA

A110

Ingrid Reilstad

2BUB

A112

Anne Moi Vigdel

2HEA

A106

Helen Hovda

2HEB

A104

Tove Elin Strand

1STA

NO05

Bjørn Anders Bøe

1STB

NO06

Anne-Berit G. Aanestad

1STC

NO08

Geir Tjeltveit og Henrik Siqveland

2STA

HN05

Bjørghild S. B. Baksaas

2STB

HN06

Kristian Birkeland

3STA

H247

Svein Bertil Dybesland

3STB

H033

Gunhild H. Obrestad

3STC

H246

Hilde K. Tepstad

3PBA

SO05

Vegard Ask

3PBB

SO04

Harald Vaage

 

Måndag

21.08

Tysdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Laurdag

Søndag

1.

 

Vg1 i klasserom

 

 

 

 

 

 

 

Elev-

samtalar

Vg1, Vg2 og Vg3

 

 

 

 

 

 

 

 

Elev-

samtalar

Vg1, Vg2 og Vg3

 

 

 

 

 

 

24.-26. aug Tonstadlitur for Vg3 (tors-laur)

 

 

 

 

 

Tur

2.

 

Vg2, sjå kap. 1.5

 

 

3.

 

Vg3, sjå kap. 1.5

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

kl 2000

INFO for nye +

«Teambuilding»

Kl 2000

Miljøteam

kl 2000

Miljøteam

kl 2000

Møte

kl 2000

Lagkonk. + utekino

kl 2000

Sosialkveld

Kl 2000

Møte, kaffe, «blikjent»

 

 

Måndag

28.08

Tysdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Laurdag

Søndag

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Felles andakt i møtesalen 0925

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

Tur

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl 2000

Møte, kaffi, «blikjent»

Kl 2000

Møte, kaffe, «blikjent»

Kl 2000

Møte, kaffe, «blikjent»

Kl 2000

Møte, kaffe, «blikjent»

kl 2000

Sosialkveld

kl 2000

Sosialkveld

kl 2000

Møte, kaffe, «blikjent»

Møteveke med Anette Fredly og Harald Tjervåg, veke 35

 

 

2-0 Skulemiljø

Vi vil gjerne at skolen skal vera ein god heim for elevar og personale, samstundes som han skal vera ein god skole der det er gode forhold mellom alle fordi alle kjenner ansvar for kvarandre.

Guds ord og kristen etikk er grunnlag og norm for liv og arbeid i skolen.

Som privatskole har Tryggheim heile landet som inntaksområde.

Skolen ventar at alle elevane deltek aktivt med å byggja opp eit triveleg og godt miljø ved skolen både ved åtferd, orden i arbeid og sosiale aktivitetar.

 

I følgjande lenke ser du reglementet for skulen: Skulereglementet

Det er viktig at du kjenner til dei lovane og forskriftene som handlar om skolemiljø. Lovteksta og forskrifta nedanfor er nok dei viktigaste du bør lesa, og du kan finna tekstane enten i ei mappe i biblioteket eller på dei oppgitte internettadressene.

Etter kapittel 9A i Opplæringslova har elevane rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Fysisk miljø omfattar luftkvalitet, temperatur, lys- og lydtilhøve, m.m. Eit godt psykososialt miljø skal skapa tryggleik og sosial tilhøyre og være fritt for alle former for destruktiv åtferd som vald, mobbing, diskriminering og rasisme.

Det er elevane si eiga oppleving av korleis dei har det på skolen som er avgjerande. Dersom ein vaksen på skolen veit om – eller trur – at ein elev vert mobba eller plaga, skal ho eller han alltid gripe inn, seie frå til rektor og undersøke kva som har skjedd. Rektor skal lage ein plan med tiltak mot mobbinga og sørge for at eleven føler seg trygg igjen. Saka kan meldast til Fylkesmannen dersom elevane eller foreldra meiner at skolen ikkje har gjort nok. Fylkesmannen kan bestemme kva for konkrete tiltak skolen må gjennomføre og kan også gi bøter.

I Privatskolelova sin formålsparagraf, § 1-1 siste ledd, står det at “Det skal leggjast vekt på å skape godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer mellom lærarar og elevar og mellom skule og heim. Alle som er knytte til skolen, skal arbeide for å hindre at elevane kjem til skade eller blir utsette for krenkjande ord eller handlingar.”

Privatskolelova i § 2-4 Krav til skuleanlegg og skulemiljø viser til kapittel 9a i opplæringslova, som handlar om elevane sitt læringsmiljø. I § 9a–1 står det at: ... «alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring».

Dersom ein tilsett i skolen eller skolefritidsordninga får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skuleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.

Mobbing, diskriminering, vald og rasisme er eksempel på krenkjande ord og handlingar.

I følgjande lenke ser du førebels handlingsplan for psykososialt miljø: Handlingsplan for Psykosolialt miljø (PDF)

Skule og internat

Skulen har sosiallærarar og internatarbeidarar som er tilgjengelege.

Desse har faste trefftider. Du kan ta kontakt med dei eller andre i personalet i skole eller fritid.

 

Pedagogiske psykologisk teneste (PPT)

PPT står for pedagogiske psykologisk teneste, og er ei hjelpeteneste i det vidaregåande skuleverket.

Både tilsette, elevar og foreldre/føresette kan gjera seg bruk av PPT.

Psykolog frå PPT kjem til skolen ein gong kvar veke for å ha samtale med elevar.

Du kan ta kontakt med PPT direkte (tlf. 51 84 25 00).

Du kan òg ta kontakt med ein av rådgjevarane, avdelingsleiar spes.ped, sosiallærarane eller fritidsleiaren for å få hjelp til å ordna eit møte.

 

Helsesjukepleiar

Helsesjukepleiar har kontortid på skulen to dagar i veka. Sjå oppslag og kontaktinfo på døra til helsesjukepleiar. Telefonnr: 458 76 170

 

 1. Avtale om kjøp av middag for heime- og hybelbuarar gjeld for eit halvår om gongen.
 2. Ein må velja faste dagar – måndag og/eller onsdag.
 3. Ein melder seg på ordninga ved å nytte skjema som er for dette.
 4. Skjemaet vert levert kjøkken v/kjøkkenleiar innan fristen.
 5. Fristar: 1. halvår = 1. september og 2. halvår = 15. desember.
 6. Pris pr middag: kr 60,- som vert fakturert forskottsvis pr halvår.

Skjema fås i resepsjonen.

 

Elevane har 654 i Nærbø Handelslag (Coop Mega) og bør oppgi dette når dei handlar der. Årsbonus blir m.a. nytta til utstyr for fritidsaktivitetar, leirskoleopphald, ekskursjonar o.l.

Sport 1. Skolen har rabattavtale med Sport 1 (Nærbø) for skolen sine elevar. Rabattavtalen gjeld på alle ordinære varer i butikkane, ikkje bestillingsvarer og allereie nedsette prisar. Rabatt: 15 %. Bruk studentbevis.

Stadion bowling (Bryne). Elevar oppnår rabatt ved bowling ved vising av studentbevis.

Jæren Sportssenter (Nærbø). Fri innmelding. Kr 310,- per måned ved 12 måneder binding . Kr 380,- per måned ved 6 måneder binding

www.jarensportssenter.no

NorEngros Kjosavik. Rabatt: 15 %. Bruk studentbevis. Oppgi avtalekode 412839.

Motor Centeret Bryne. 15 % rabatt på utstyr. Bruk studentbevis.

Pizzabakeren, kun Nærbø. Opptil 3 valfrie pizza frå menyen til studentpris kr 159,-/stk. Må vise studentbevis. Kun VGS-elevar.

3-0 Undervisning

Utgangspunktet er Forskrift til Privatskolelova kap 3 om Individuell vurdering.

 

Prinsipp for undervegsvurdering Tryggheim vidaregåande skule

 

 • 3-10 Undervegsvurdering i fag (Forskrift til privatskolelova)

All vurdering som skjer før avslutninga av opplæringa, er undervegsvurdering. Undervegsvurdering i fag skal vere ein integrert del av opplæringa, og skal brukast til å fremje læring, tilpasse opplæringa og auke kompetansen i fag. Undervegsvurderinga kan vere både munnleg og skriftleg.

Læreren må vurdere hvordan den kompetansen eleven har vist underveis har relevans for den samlede kompetansen i faget (Udir)

Delta i vurderinga av eige arbeid og reflektere over eiga læring og faglege utvikling

 1. Eleven får forklart målet og hensikta med vurderingsarbeidet, slik at han/ho skal kunna delta i heile lærings- og vurderingsprosessen.
 2. Kompetansemåla vert utgangspunktet ved eigenvurdering.
 3. Lærar kan nytte skjema, logg eller samtale som tek vare på progresjon/eigenvurdering over tid.

 

 

Forstå kva dei skal lære og kva som blir venta av dei

 

 1. Kjerneelementa vert presentert i starten av læreprosessen for å gje elevar motivasjon og innsikt i heile faget.
 2. Opplæringa tek utgangspunkt i bakgrunnskunnskapen til eleven og vert tilpassa den enkelte elev
 3. Vurderingsform vert vald gjennom ei grundig gjennomtenking og i samarbeid med elevane: kva vil eg vurdera og korleis?

 

Få vite kva dei meistrar

 

Kjenneteikn på gode tilbakemeldingar er at dei:

 

 1. er konkrete og i tillegg beskriv kva som er bra og kvifor
 2. er motiverande og gir lærelyst undervegs
 3. vert gitt under arbeidet med kompetansemåla og gjerne før eventuelle karakterar; karakterar kan skyggja for tilbakemeldinga

 

Få rettleiing om korleis dei kan arbeide vidare for å auke kompetansen sin

 

 1. Samtale om eleven si utvikling i faga minst ein gong i halvåret (Forskrift til privatskolelova § 3-7)
 2. Forbetringa til eleven er i fokus
 3. Kva kan han/ho gjere for å utvikle seg vidare?

-           Kor er eg?

-           Kor skal eg?

-           Korleis kome dit?

 

Skolen legg vekt på følgjande forhold:

Orden

 1. Arbeid som vert pålagt eleven i tilknyting til undervisninga, skal gjerast etter avtale og leverast til fastsett tid.
 2. Eleven skal til kvar time ha med dei bøkene og det utstyret som høyrer med til undervisninga.
 3. Eleven skal møta til rett tid til undervisningstimar og andre avtala tider i skolen.
 4. Eleven skal ved sjukdom gi kontaktlærar melding om fråvær og kor lenge han har vore vekke. Ved høgt sjukefråvær kan kontaktlærar be om legeerklæring for at fråværet skal godkjennast. Anna fråvær skal søkjast om på førehand. Skriftleg plan for studiedagar skal leverast kontaktlærar seinast 3 dagar på førehand.

Åtferd

 1. Eleven skal vera omsorgsfull, real og høfleg både mot personale og medelevar, slik at ingen opplever mobbing, diskriminering, trakassering og liknande.
 2. Eleven skal opptre på ein slik måte av ein ikkje set seg sjølv eller andre i fare.
 3. Fråvær som ikkje er godkjend av kontaktlærar eller rektor blir sett på som ugyldig fråvær.
 4. Bruk og oppbevaring av rusmiddel, ulovleg røyking, hærverk, øydelegging og uansvarleg bruk av ting og utstyr har innverknad på åtferdskarakteren.
  Misbruk av skolens sikkerheitsutstyr, som brannmeldarar, branndetektorar, branndører, brannslangar, brannsløkkingsapparat og låsesystem blir rekna som eit grovt reglementsbrot.
 1. Ein elev som blir tatt i juks, får nedsett halvårskarakter i åtferd; sjå § 10 i Reglement for Tryggheim skular.
 2. I undervisninga skal mobiltelefonen ligge i sekken eller i ei korg på kateteret
 1. Det er pliktig frammøte til alle varsla prøvar, jf. 2 i reglement for skole og internat.
  Det er berre sjukdom eller annan gyldig grunn som er lovleg grunn til fråvær.
 2. Dersom ein elev av ein eller annan grunn ikkje har møtt til ordinær prøve, blir det eleven sitt ansvar å gjera avtale med faglærar, slik at faglærar får det nødvendige karaktergrunnlag.
 3. Elevar som skulkar prøvar utan grunn, kan få umeld prøve i ein vanleg undervisningstime.
 4. Skolen kan i slutten av kvart halvår ha ei prøveromsordning i skoletida.
 5. For elevar som manglar karaktergrunnlag blir det sett opp ekstra prøvar i slutten av kvart halvår frå ein større del av pensum. Denne ekstra prøven blir dermed forskjellig frå den ordinære.

Oppdatert info på nettsida

Info på denne nettsida.

I andre etasje i Austheim har vi ein studieverkstad som tilbyr ein alternativ læringsarena. Elevar kan ha faste timar eller koma dit etter avtale for ein kortare periode.

Det kan vera:

 • elevar som har ymse lærevanskar som har lite utbytte av vanleg klasseundervising
 • elevar som har behov for oppfølging og rettleiing i samband med prøver, framføringar o.l.
 • elevar som treng opplæring i bruk av programvare som Lingdys og Lingright
 • elevar som treng litt ro for å konsentrera seg

 

Lesesal og studieverkstad er bemanna med lærarar fleire dagar i veka. Her kan du få hjelp i fleire fag. Her kan du gjere leksene dine utan hjelp og utan å bli forstyrra – og her kan du få hjelp – ikkje minst med matte og realfag, men også språk, og også tips til læringsteknikkar.

Leksehjelp er på onsdagar frå kl.13.30.

 

Den spesialpedagogiske gruppa består av:

 • Avdelingsleiar spes.ped.: Åse Bente H. Nielsen
 • Studieverkstadleiar: Solfrid Muren
 • Rådgjevarar: Anne Kristine Tengesdal og Kjartan Håland
 • Avdelingsleiar BA: Bjarte Gudmestad
 • Avdelingsleiar ED: Christian Knoph
 • Avdelingsleiar HO: Sigve Reilstad

Elevrådet er elevane sitt eige organ.  Det består av tillitselever frå kvart utdanningsprogram, og vert leia av ein valt elevrådsleiar.

Ved skolestart vel kvar klasse ein tillitselev. Som tillitsvalt i klassen er du leiar og representant for klassen og vil fungere som eit bindeledd mellom elevar, kontaktlærar og skoleleiinga. Den tillitsvalte i klassen skal i lag med kontaktlæraren lage ein plan for arbeidet i klassen slik at dei kan melde saker til elevrådet. De vil vere eit forbilde når det gjeld å skape eit godt klassemiljø, og de skal arbeide for å betre situasjonen til enkeltelevar. Gjennom dei tillitsvalte og elevrådsarbeidet er det mogleg for elevane å ta opp og fremje sine saker, synspunkt og interesser.

Alle tillitsvalte møtest for å velje eit elevrådsstyre for skolen. Medlemmene vert valt for eitt skoleår om gongen. Elevrådet skal sikre at deira stemmer blir høyrt i skoledemokratiet. Det er viktig for skolen at elevrådet fungerer godt for å skape den beste skolen. Elevrådsstyret har jamlege møter med elevrådskontakten.

 

Skyssreglementet finn du hos Kolumbus.

Ved eventuelle spørsmål og for utdeling av søknadsskjema, ta kontakt med skulesekretær. Alle skjema blir attestert og sendt vidare av skulen.

 

Som deltakar på ekskursjonar og skoleturar har du eit generelt ansvar for å ta vare på deg sjølv og visa omsorg og respekt for dei du reiser saman med. Ekskursjonar og skoleturar er å rekna som skoletid (som ein del av opplæringstilbodet).
Som deltakar forpliktar du deg til å:

 • følgja alle instruksar frå reiseleiar og delta i det oppsette programmet for turen

 • halda saman med øvrige turdeltakarar under heile turen med mindre noko anna er uttrykkeleg avtalt

 • aldri vera færre enn tre turdeltakarar saman dersom de etter avtale med ansvarleg reiseleiar går ut på eiga hand

 • gi beskjed til reiseleiarar kvar du går og når du er tilbake

 • ikkje kjøpa, verken til deg sjølv eller andre, eller bruka noka form for alkohol, andre rusmiddel eller tobakk (røyk, snus).

 • ikkje kjøpa, verken til deg sjølv eller andre, eller bruka varer som du ikkje har lov til å kjøpa/ bruka i Noreg , skyte- og smellsaker som er forbodne, o.l. Bagasje kan bli sjekka.

 • hugsa at du er gjest i eit anna land/anna distrikt og opptre som ein god ambassadør for skolen

 • akseptera at brot på ordensreglane kan medføra heimsending og fare for nedsett karakter i orden og åtferd


Presiseringar for Vg2-turane;

 • elevar under 18 år må ha godkjenning frå foreldre/føresette for å røyka eller snusa.
  Det må skje på tilviste plassar og etter at faglege opplegg er ferdige.
   
 • det er forbod mot å drikke energidrikk på turen.
   
 • det er forbod mot å bruke/kjøpe heim vannpipe.

4-0 Internat

Vi vil gjerne at internatet skal vera ein god heim for elevane, der det er gode forhold mellom alle av di alle kjenner ansvar for kvarandre. Guds ord og kristen etikk er grunnlag og norm for liv og arbeid i internatet.

Dei elevane som ikkje kan bu heime, skal som hovudregel bu i internatet. Rektor kan gjera unntak i særskilde tilfelle. Når internatet er fullt, kan tilbod om skoleplass utan internatplass gjevast til dei eldste elevane.

Skolen ventar at internatelevane deltek aktivt med å byggja opp eit triveleg og godt miljø ved skolen både ved åtferd og orden i arbeid og fritidsaktivitetar.

 

Dagsrytmen for internatet

Måltid:

 • Frukost: matsalen vert opna kl 0715. Elevane må koma før kl 0740 for maten vert
  teken ut kl 0745.
 • Elevane må forlata matsalen seinast kl 0755.
 • Middag: frå kl 1425, serveringa sluttar kl 1515. Matsalen vert stengd kl 1530.
 • Kveldsmat: kl 1830 – maten vert teken ut kl 1850. Matsalen vert stengd kl 1905.
 • Fridagar er det frukost kl 1000, middag kl 1330, kaffi kl 1600 og kveldsmat kl 1830.
 • Fridagar er det middag med felles start. Desse dagane har tilsynet andakt ved
  middagsbordet.
 • Alle måltid er frivillige.

Innetid:

 • Dagar før skoledag skal elevane vere på eigne rom kl 2300, søndagar på eigen internatfløy kl 2300 og på eigne rom kl 2330 og dagar før fridag på eigen internatfløy kl 0100 og på eigne rom kl 0130.
 • Frå innetid om kvelden til etter frukost skal berre elevar som bur der, vera på
  internatfløyane.
 • Det skal vere ro på internatet. Ved bråk eller uorden kan stovene låsast.
 • Ordninga for innetid/ro kan stramast inn om det er behov for det.

Internatelevrådet (IER) er eit fellesorgan for elevane som bur i internatet ved skolen og eit rådgjevande organ for styret, lærarrådet og administrasjonen.

 

 • Skolen og internatet har nytt og godt brannsikringsutstyr. Det er heilt avgjerande at dette utstyret alltid er i orden.
  Difor er det strengt forbode å fikla med røykvarslarar, sirener, klokker, manuelle brann-meldarar, brannslangar, naudlys, leiingsljos, branndører o.l. Dørpumpene er også ein del av brannsikrings-utstyret og skal ikkje koplast ut (sjå reglementet § 6f).

 

 • Eleven har ansvar for rommet han bur på og utstyret der. Lås alltid rommet når du går frå det. Eleven har òg ansvar for å forvissa seg om at ytterdøra til internatet er låst ved passeing ut og inn.
  Skolen kan krevja erstatning for skadeverk, og reparasjonar vert ofte langt dyrare enn elevane trur.

 

 • Meld frå til driftsleiaren om utstyr eller anna som vert øydelagt eller ikkje fungerer. Det kan du gjera ved å skriva ein beskjed og hengja han på tavla utanfor vaktmeisterkontoret i kjellaren i hovudbygget.

 

 • Energisparing. Skolen brukar store mengder fjernvarme og straum til oppvarming. For å spara energi, er det viktig å hugsa på:
  1. Slå av lyset når du går ut av rommet.
  2. Skru ned varmen om natta og når rommet ikkje er i bruk (t.d. ved heimreise).
  3. Luft berre i korte periodar, t.d. medan du er til frukost.
  4. Gå ikkje frå rommet med ope vindauge.

Elevar som bur i internatet, må etter ein nærare oppsett plan ta somme plikter i internatet. Det gjeld særleg kjøkkenteneste og vask i internata. Sjå reglementet, pkt. 6a)

 

Hovudregel: Maten ved hovudmåltida blir servert i matsalen til fastsette tider.

 • Matsalen er for dei som bur i internatet og eventuelle gjester. Heime- og hybelbuarar skal ikkje bruke matsalen til vente- eller opphaldsrom under måltida.

 • Ingen elevar skal gå inn på kjøkkenet utan lov (reglar for hygiene).

 • Dekketøy (glas, koppar, tallerkenar osv.) skal ikkje takast ut av matsalen.

Merk deg dette særskilt:

 • Har du praksis og såleis ikkje kan eta til dei vanlege tidene, skal du gjera avtale med kjøkkenleiaren om korleis du kan ordna deg.

 • Når ein elev er sjuk, kan ein annan henta mat mot kvittering. Beger til å ha maten i får ein utlevert på kjøkken.

 • Elevar som har køyretimar, jobb, etc. har ikkje høve til å få middag utanom dei faste tidene, og det skal heller ikkje hentast mat til dei.

 

Hovudtilsyn

Kveldstilsyn

906 93 732 eller 51 69 80 26

416 00 937 eller 51 79 80 27